من تو باهم یکی بودیم
                           گناهی نبود
                               باران هم که امد
                                                گناهی نماند

سه شنبه دوم 7 1387
X